Ostatnie dropy

Milspec
Tec-9 | Snek-9 (Field-Tested)
Milspec
Galil AR | Black Sand (Field-Tested)
Tec-9
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Five-seven
Five-SeveN | Triumvirate (Field-Tested)
USP
USP-S | Check Engine (Battle-Scarred)
AWP
AWP | PAW (Minimal Wear)
Milspec
Galil AR | VariCamo (Minimal Wear)
Milspec
SSG 08 | Blue Spruce (Minimal Wear)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
FAMAS
FAMAS | Crypsis (Minimal Wear)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
Galil AR | VariCamo (Minimal Wear)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
Galil AR | VariCamo (Minimal Wear)
Milspec
SSG 08 | Blue Spruce (Minimal Wear)
Galil
Galil AR | Urban Rubble (Battle-Scarred)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
USP
USP-S | Night Ops (Minimal Wear)
USP
USP-S | Night Ops (Minimal Wear)
Milspec
Galil AR | VariCamo (Minimal Wear)
Glock
Glock-18 | Warhawk (Field-Tested)
Milspec
SSG 08 | Blue Spruce (Minimal Wear)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)
Milspec
SG 553 | Danger Close (Battle-Scarred)
Milspec
AWP | Safari Mesh (Field-Tested)
Milspec
Tec-9 | Army Mesh (Factory New)

Regulamin


Regulamin

1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://ezskinomat.com
Administrator – Piotr Marchewka, ul.Bałtowska 366, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska, Firma zarejestrowana w Polsce o numerze NIP 6612377288 i numerze REGON 381747318
Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za wyraźną zgodą jej opiekuna prawnego, korzystająca z Usługi.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu
Przedmiot - wirtualny zasób, który ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie na stronie ezkisnomat.com.

2. Postanowienia ogólne
2.1 Skorzystanie z Usług Serwisu oznacza wyrażenie zgody Użytownika na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
2.2 W celu skorzystania z Serwisu należy zalogować się za pomocą platformy Steam. Logowanie się przez platformę Steam jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
2.3 Serwis nie jest powiązany z Valve Corporation, Counter Strike: Global Offensive, Steam ani z żadnymi innymi znakami handlowymi Valve corporation.
2.4 Użytkownik akceptuje to, że zakupione Przedmioty nie podlegają zwrotowi.
2.5 Administrator posiada prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
2.6 Oficjalnymi partnerami finansowymi są firmy Rushpay, SimPay

Regulamin dostawcy usług związanej z płatnościami znajduje się pod adresem:
https://www.rushpay.pl/partner/dokumenty/
https://simpay.pl/regulamin-do-pobrania

3. Zasady korzystania z Serwisu
3.1 Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
3.2 Podczas korzystania z Usług Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność karno-cywilną w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.
3.3 Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.
3.4 Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.
3.5 Administrator nie odpowiada za:
- Skorzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
- Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
- Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
- Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
- Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.
3.6. Użytkownik może sprzedać Przedmioty, które nie zostały przeniesione na konto Steam, za cenę podaną w opisie

4. Reklamacje
4.1 Czas na zgłoszenie jakichkolwiek reklamacji lub roszczeń związanych z niewłaściwym działaniem Usługi to 14dni.
4.2 Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
4.3 W celu zgłoszenia reklamacji należy zgłosić się na e-mail - [email protected]
4.4 Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4.5 W przypadkach szczególnych Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
4.6 Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika, skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia środków na Serwisie o równowartości złożonego zamówienia.
4.7 Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.
4.8 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość doładowanych środków.

5. Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)
Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.

Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.

W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt poprzez e-mail [email protected]

Additional Terms and Conditions; EULAs

When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the "G2A Pay services provider") to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A.COM is becoming Merchant of Record over your purchase. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements which can be found under the link https://pay.g2a.com/terms-and-conditions and are not subject to the Terms on this website.

In order to proceed the payment transaction, you temporary entrusts the G2A.COM with subject of the transaction, and G2A.COM takes responsibility for the product and for the transaction processing.

With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or "EULAs") that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.

You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body.